Photography + Film

02 Miners

Miners

25 years mine closure—the end of an era

On the 28th of October 2014 it is exactly 25 years since the Beringen mine closed its doors. Three years later, with the closure of ‘Zolder’ the curtains were drawn on the mining industry in Belgium. This meant the end of an era.

The coal industry had an enormous impact on the development of the region. For urban development, as well as economically, demographically and socially, the arrival and growth of the mines meant a real revolution. Complete mining villages were built, the expansion of the necessary road infrastructure caused the region to be opened up, the area knew a real population explosion and the miners had the security of a steady job, with matching prosperity.

However, the dark sides of the mining profession should not be overlooked: having to work underground was hard labour and the dangerous work often had an adverse effect on one’s health.

25 jaar mijnsluiting-het einde van een tijdperk

Op 28 oktober 2014 is het precies 25 jaar geleden dat de mijn van Beringen de deuren sloot. Drie jaar later viel met de sluiting van Zolder het definitieve doek over de mijnindustrie in België. Dit betekende het einde van een tijdperk.

De steenkoolindustrie heeft een enorme impact op de ontwikkeling van de streek gehad. Zowel op stedenbouwkundig, economisch, demografisch als sociaal vlak betekende de komst en de ontwikkeling van de mijnen een echte revolutie. Hele mijndorpen werden gebouwd, de ontwikkeling van de nodige verkeersinfrastructuur zorgde voor de ontsluiting van de regio, de streek kende een heuse bevolkingsexplosie en voor de mijnwerkers was er de zekerheid van een vaste job en de daaraan gekoppelde welvaart.

Maar ook de schaduwkanten van het mijnwerkersberoep mogen niet uit het oog verloren worden: werken in de ondergrond was hard labeur en het gevaarlijke werk was dikwijls een aanslag op de gezondheid.

The chronicles of an announced closure

Coal mining in Belgian-Limburg is an exclusively 20th century story: after the discovery of coal in 1901, the first mine went in production in 1917. Some significant figures: ultimately a total of 441 million tonnes of coal is gathered in the ‘Kempkens basin’. The highest number of employment counts 44,060 miners in 1948.

The coal mines prosper after the Second World War. Coal was the fuel for the national economic reconstruction and major technical investments made production increase. However, because of economic decline the industry went downhill from the 1950’s onwards. An often heard comment was: “our coal is too expensive”.

In 1964, ‘Houthalen’ and ‘Zolder’ were merged and the first mine to close its doors forever was ‘Zwartberg’ in 1966. Protests against imminent closures made for an explosive atmosphere and during the riots two people lost their lives.

In the ‘70s the mine closures were pushed to the background, but during the ‘80s the phantom of more terminations menaced again. Between 1986 and 1992, despite miners’ protests, one mine after another was closed.

Mining industry becomes mining heritage

October 2014, 25 years have past and the mines have become heritage. The effects of the mining industry are still visible in society. Several impressive mining buildings are now protected as monuments and each destined for new purposes, the slag-heaps tower over the landscape like molehills and the varied composition of the population is partly caused by recruitment policies of the mining boards.

The history of the mines has determined the personal lives of tens of thousands of miners and their families. It is therefore important to honour this past: our origin is vital to be able to focus on our future.

Reinout van den Bergh’s photos fit into this image perfectly. They show how only 25 years ago people had to go 800 meters underground to earn their daily bread. Ask todays’ youngsters to go and work in the ‘pit’ and undoubtedly every one of them will answer with a whole-hearted “no”. Following the motto “one image says more than a thousand words”, we gladly let Reinout’s photos convince you: miners had a hard craft, but the pride to be one shows in every image.

De kroniek van een aangekondigde sluiting

De steenkoolontginning is in Belgisch Limburg een exclusief 20e eeuws verhaal. Na de ontdekking van de steenkool in 1901 ging de eerste mijn in 1917 in productie. Enkele veelzeggende cijfers: in totaal worden in het Kempens bekken uiteindelijk 441 miljoen ton steenkool gewonnen. De hoogste tewerkstelling wordt gemeten in 1948 met 44.060 mijnwerkers.

De steenkoolmijnen kennen hun glorieperiode na de Tweede Wereldoorlog. Steenkool was de motor voor de economische heropbouw van het land en grote technische investeringen zorgden dat de productie steeg. Vanaf de jaren ’50 ging het als gevolg van de economische conjunctuur echter bergaf. Een veelgehoorde zin was: “onze kool is te duur”.

In 1964 werden de mijnen Houthalen en Zolder samengevoegd. De eerste mijn die definitief de deuren sloot was Zwartberg in 1966. Stakingen tegen de aangekondigde sluiting zorgden voor een explosieve situatie en tijdens de protesten kwamen twee mensen om het leven.

In de jaren ‘70 werd de sluiting van de mijnen naar de achtergrond verdrongen, maar in jaren ‘80 stak het spook van de sluitingen opnieuw de kop op. Tussen 1986 en 1992 werd – ondanks het protest van de mijnwerkers – de ene na de andere mijn gesloten.

Mijnindustrie wordt mijnerfgoed

Vandaag zijn we 25 jaar verder en zijn de mijnen mijnerfgoed geworden. Nog steeds zijn de restanten van de mijnindustrie zichtbaar in de samenleving. Een aantal imposante mijngebouwen zijn beschermd als monument en worden één na één herbestemd, de terrils torenen als molshopen boven het landschap uit en de gevarieerde bevolkingssamenstelling is deels een gevolg van de wervingspolitiek van de mijndirecties.

De mijngeschiedenis heeft de persoonlijke levens van tienduizenden mijnwerkers en hun families mede bepaald. Het is dan ook belangrijk om dit verleden in ere te houden: van waar we komen is belangrijk om onze blik te kunnen richten op onze toekomst.

In dit plaatje passen de foto’s van Reinout van den Bergh perfect. Ze tonen hoe nauwelijks 25 jaar geleden mensen om hun boterham te verdienen 800 meter onder de grond doken. Vraag vandaag aan de jeugd om in de put te gaan werken en ongetwijfeld zal elke jongere hier volmondig “neen” op antwoorden. Onder het motto “een beeld zegt meer dan duizend woorden” laten we u graag overtuigen door de foto’s van Reinout: mijnwerkers hadden een harde stiel, maar de trots om mijnwerker te zijn spreekt uit elk beeld.

Publication

The Miners from Beringen

Sold out

Year: 2014
Publisher: The Eriskay Connection
ISBN: 978-94-92051-05-9

More information